Mokinių elgesio taisyklės

 

 Moksleiviai privalo mokytis pagal  privalomas švietimo programas iki 16 m.

Pasirinkti dalykai ir moduliai moksleiviams yra privalomi.

Sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų.

4. Sistemingai lankyti pamokas.

5. Stropiai ir sąžiningai mokytis.

6. Kiekvieną dieną turėti pažymių knygelę.

7. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

8. Klausyti budinčių mokinių nurodymų.

9. Valgykloje kultūringai elgtis prie stalo.

10. Tausoti mokyklos inventorių.

11. Taupyti vandenį ir elektros energiją.

Pamokų ir pertraukų metu draudžiama naudotis telefono aparatais.

Telefono aparatais galima naudotis po pamokų už mokyklos teritorijos.

Turi kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, netriukšmauti, neskriausti silpnesnių už save mokinių, nesistumdyti, valgykloje nebėgioti, sveikintis su visais mokyklos darbuotojais ir svečiais, nekviesti į mokyklą pašalinių.

Mokiniams griežtai draudžiama vartoti necenzūrinius, šiurkščius žodžius, rūkyti, vartoti psichotropines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus.

Mokiniams griežtai draudžiama atsinešti gyvybei pavojingus daiktus: peilius, pirotechnines priemones,  sprogmenis.

Mokytojo prašymu mokinys privalo parodyti savo asmeninius daiktus. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami jo tėvai (globėjai), esant butinybei teritorinė policijos įstaiga.

17. Už mokinių taisyklių nevykdymą ir netinkamo mokinio elgesio   (mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar)  kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys) taikomos

Drausmės poveikio priemonės:

  1. įspėjimas žodžiu;
  2. įspėjimas raštu tėvams;
  3. papeikimas ;
  4. griežtas papeikimas;
  5.  kreipimasis dėl LR minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui.