Savivalda

POŠKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS TARYBOS
NARIŲ SĄRAŠAS
2018 – 2019 m.m.
 
Pirmininkė:  Vaclava Kuklienė
Sekretorė:     Jadvyga Makovskienė
Nariai:          Marija Byčina
                    Gražina Silko
                    Laima Subačienė
                    Ričardas Kuklys
                     Justyna Dilbo 8kl.mokinė
                     Kamilė Davleševičiūtė 8 kl.mokinė
                     Dovidas Kuklys 7 kl. mokinys

       

POŠKONIŲ  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS  TARYBOS

VEIKLOS  PROGRAMA  2018 – 2019 m.m.

 

Data            Veiklos  turinys  Pastabos
           Tarybos  posėdžiai  
2018 m.

rugpjūtis

1. Mokyklos ugdymo ir veiklos plano 2018 – 2019 m.m. aprobavimas.

2. Mokyklos tarybos veiklos programos tvirtinimas

3. Dėl mokytojų etatinio apmokėjimo

 
2018 m.

spalis

Mokyklos patalpų, vadovėlių bei mokomųjų priemonių išsaugojimas.  
2018 m.

lapkritis

1.Dėl sutaupytų MK lėšų panaudojimo

2. Mokinių individualiosios pažangos sistema mokykloje

 
2018 m.

gruodis

1.Dėl mokinių lankomumo

 

 
2019 m.

sausis

Mokinių kultūrinės pažintinės, kūrybinės veiklos organizavimas mokykloje ir kaimo bendruomenėje.  
2019 m.

vasaris

Kaip organizuoti tėvų veiklą mokykloje  
2019 m.

kovas

Dėl 2018 metų samatos, 2 % rinkimo  
2019 m.

balandis

1.Mokinių dalyvavimas akcijoje: „Švari aplinka – miela gyventi“.

2.Dėl vadovėlių įsigijimo.

 
2019 m.

gegužė

  1. Dėl mokyklos mokinių komplektų

     2.Remontas mokykloje

 
2019 m.

birželis

1.Darbo rezultatai 2018 – 2019 m.m.

2.Mokyklos darbo organizavimas 2019- 2020 m.m.

 
                 Kita tarybos veikla  
Pagal reikalą Dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, kuriuose bus svarstomi mokinių mokymosi-ugdymo klausimai.  
Visą laiką Puoselėti mokyklos tradicijas ir siekti švaros bei tvarkos mokslo metų bėgyje.  

  
  

            

Mokytojų Taryba

Birutė Žybortienė – pirmininkė

Jadvyga Makovskienė – sekretorė

Mokytojai

Bibliotekininkė

Mokinių Taryba 2018/2019

1 Justyna Dilbo – pirmininkė

2 Kamilė Davleševičiūtė – sekretorė

3 Dovidas Kuklys